Polityka prywatności

AirClean

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych

I. Administrator danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka „Airclean” Sp. z o. o. z siedzibą: 41-506 Chorzów, ul. Długa 1-3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000507419, NIP: 6272738527, Regon: 243553239

II. Źródło pozyskania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są nam udostępniane dobrowolnie przez Państwa.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych ust. 1 lit. wyłącznie w celu realizacji na Państwa rzecz zleconych Administratorowi usług. Ponadto, w przypadku gdy koniecznym stanie się przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach, to zostaną Państwo o tym poinformowani.

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator w ramach realizacji celu, o którym mowa powyżej przetwarza następujące kategorie danych osobowych: – imię i nazwisko; – numer telefonu, adres e-mail; – adres zamieszkania lub siedziby.

V. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: a. osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, b. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia na Państwa rzecz usłu i realizacji zleceń, a w celach księgowo – podatkowych, maksymalnie przez okres 5 lat, od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

VII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

a/. posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania ich bezpłatnej kopii;

b/. posiadają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że jej cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu a zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej cofnięciem;

c/. posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, ze dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy będą Państwo chcieli skorzystać ze swoich praw, to możemy Państwa poprosić o podanie dodatkowych danych osobowych, w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami pisemnie na adres naszej siedziby, tj.

41-506 Chorzów, ul. Długa 1-3.